TOT KRAALS

Tot Kraals, hierna ook te noemen: de opdrachtnemer
is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 
KvK 63970899

 

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten van Tot Kraals.  In geval de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert zijn deze, voor zover ze in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden, niet van toepassing, tenzij de toepasselijkheid ervan door Tot Kraals schriftelijk erkend is. De voorwaarden zijn van toepassing op een overeenkomst tussen Tot Kraals en opdrachtgever, deze voorwaarden zijn ook automatisch van toepassing op nadien gesloten overeenkomsten.

 

ARTIKEL 2. TOTSTANDKOMING, WIJZIGING EN ANNULERING OPDRACHT

2.1 De overeenkomst komt tot stand, na schriftelijk of digitaal akkoord van de opdrachtgever via brief, mail of whatt's app.

2.2 Bij ziekte van de jarige/ hoofdboeker workshop wordt het kinderfeestje of workshop verplaatst naar een samen nader te bepalen datum.

2.3 Ziekte van uitgenodigden van het kinderfeestje of workshop is geen reden tot annulering, Tot Kraals behoudt het recht van 100% van het betaalde bedrag. Boeken van het kinderfeestje of workshop is geheel op eigen risico, bij annulering met deze reden heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
2.4 Bij ziekte van mij, Linda Koning, behoudt de opdrachtgever het recht het kinderfeestje of workshop te annuleren of te verplaatsen naar een samen nader te bepalen datum. 
2.5 Tot Kraals behoudt zich het recht om ten alle tijden bij annulering of wanbetaling van de opdrachtgever kosten die gemaakt zijn aan derden 100% door te berekenen aan de opdrachtgever.

2.6 Tot Kraals behoudt zicht het recht om een kinderfeestje of workshop binnen 5 werkdagen na digitaal akkoord te herroepen.

2.7 Het aanbod van Tot Kraals is ten allen tijde vrijblijvend en is geldig gedurende zolang de voorraad toereikend is. 

 

ARTIKEL 3. PRIJZEN EN BETALING

3.1 Tot Kraals incasseert vooraf het verschuldigde bedrag middels betaalverzoek of factuur. Dit bedrag dient betaald te zijn binnen het gestelde betaaltermijn. 

3.2 Tot Kraals behoudt zich het recht het kinderfeestje of workshop te annuleren als de betaling niet voldaan is binnen de gestelde betaaltermijn. 
3.3 Tot Kraals behoudt zich het recht personen te weigeren bij workshops waarvan de betaling niet is voldaan.


 

ARTIKEL 4. AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADEVERGOEDING

4.1 Tot Kraals is slechts aansprakelijk voor schade door opdrachtgever geleden als rechtstreeks gevolg van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van Tot Kraals.

4.2 Tot Kraals is nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade, schade ontstaan door derden (ook al zijn deze ingeschakeld door Tot Kraals).

4.3 Tot Kraals aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door opdrachtgever opgegeven informatie. 
4.5  Bij ziekte van mij, Linda Koning, behoudt de opdrachtgever het recht het kinderfeestje of workshop te annuleren of te verplaatsen naar een samen nader te bepalen datum. Boeken van het kinderfeestje is geheel op eigen risico, bij annulering met deze reden heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. 

 

 

ARTIKEL 5. PRIJSWIJZIGINGEN

De prijzen welke Tot Kraals hanteert zijn in Euro's en zijn vrij van omzetbelasting (BTW). Tot Kraals maakt vanaf 1 april 2023 gebruik van de Kleine Ondernemings Regeling. Mocht de voorraad niet toereikend zijn en door prijsstijgingen de materialen duurder zijn geworden dan houdt Tot Kraals het recht deze kosten door te berekenen aan de opdrachtgever, mits vooraf gecommuniceerd.

 

ARTIKEL 6. OVERMACHT

In het geval van overmacht is Tot Kraals gerechtigd haar verplichtingen ten allen tijde op te schorten en indien de situatie van overmacht langer dan drie maanden duurt, is zij gerechtigd de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst onmiddellijk te beëindigen onder verplichting van partijen aan elkaar terug te geven wat ze van elkaar hebben ontvangen, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig te zijn.

Onder overmacht wordt onder meer verstaan: verkeerongeluk op heenweg, overheidsvoorschriften die uitvoering van de werkzaamheden onmogelijk of bezwaarlijk maken, nationale calamiteiten als wegprotesten, in gebreke blijven van toeleveranciers, buitengewone weersomstandigheden, brand, milieu- en natuurrampen.

ARTIKEL 7. ONDERHOUD

Tot Kraals mag zonder voorafgaande bekendmaking het systeem van Tot Kraals (tijdelijk) buiten gebruik stellen of het gebruik beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens Kinderfeestjes.nl ontstaat.

 

ARTIKEL 8. RECHTELIJKE BEVOEGDHEID

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is het Nederlandse recht van toepassing.